True

Đào tạo nền tảng

                

Dịch vụ | Cơ bản

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Giới thiệu hệ thống

Giới thiệu hệ thống
Hướng dẫn tạo mới tài khoản, truy cập hệ thống, thay đổi mật khẩu, ngôn ngữ
Phân quyền cơ bản
Hướng dẫn import danh sách người dùng
Thiết lập thông tin công ty
Thiết lập chung: cấu hình email server, định dạng (ngày/tháng/năm, số), cài đặt ngôn ngữ

Cập nhật dữ liệu lên hệ thống

Hướng dẫn tạo mới danh mục sản phẩm, đơn vị tính
Hướng dẫn tạo sản phẩm kinh doanh, tài sản
Hướng dẫn import sản phẩm, tài sản lên hệ thống
Hướng dẫn tạo mới , nhà cung cấp
Hướng dẫn import thông tin & nhà cung cấp

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Tồn kho

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ kho

Hướng dẫn phần mã vạch
Hướng dẫn cấu hình thông tin kho & các địa điểm trong kho
Hướng dẫn thao tác nhập xuất kho
Hướng dẫn theo dõi các hoạt động kho
Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho
Hướng dẫn import điều chỉnh tồn kho (tồn đầu kỳ, kiểm kho định kỳ)
Hướng dẫn xem báo cáo tồn kho, dịch chuyển kho

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Mua sắm

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ mua hàng

Hướng dẫn cấu hình phân hệ mua hàng
Hướng dẫn tạo mới đơn mua hàng
Hướng dẫn tạo mới hóa đơn nhà cung cấp
Hướng dẫn ghi nhận thông tin trả hàng & trao đổi thông tin nội bộ
Hướng dẫn xem báo cáo mua hàng

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Nhân sự

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ nhân sự

Hướng dẫn tạo mới thông tin nhân viên
Hướng dẫn cấu hình hạn mức nghỉ, tạo mới yêu cầu nghỉ & duyệt yêu cầu
Hướng dẫn xem công thức lương
Hướng dẫn tạo mới bảng lương
Hướng dẫn cấu hình và thay đổi các thông số trong phần cấu hình lương Tiếp nhận yêu cầu phát sinh, công thức lương & đề xuất chỉnh sửa hệ thống

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Bán hàng

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ bán hàng (bán sỉ)

Hướng dẫn phần CRM
Hướng dẫn tạo mới nhóm bán hàng
Hướng dẫn tạo mới đơn bán hàng
Hướng dẫn điều chỉnh đơn bán hàng
Hướng dẫn ghi nhận thông tin trả hàng & trao đổi thông tin nội bộ
Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Điểm bán lẻ

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ bán LẺ (POS)

Hướng dẫn cài đặt điểm bán
Hướng dẫn tạo kiểm soát phiên (tùy trường hợp)
Hướng dẫn cài đặt bảng giá
Hướng dẫn chương trình khách hàng thân thiết
Hướng dẫn xử lý đơn hàng PoS (bán, tao đơn, thêm sản phẩm, kết thúc phiên)
Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Kế toán Cơ bản

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ kế toán cơ bản

Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, sổ nhật ký kế toán, phương thức thanh toán, các loại thuế
Hướng dẫn thiết lập số dư đầu kỳ và kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn quản lý hóa đơn, thông tin thanh toán, công nợ /nhà cung cấp và các nghiệp vụ liên quan
Hướng dẫn quản lý sổ quỹ và các nghiệp vụ thu/chi
Hướng dẫn quản lý tài sản và phân bổ tài sản

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Kế toán Nâng cao

Dịch vụ | Chung

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ kế toán nâng cao

Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, sổ nhật ký kế toán, phương thức thanh toán, các loại thuế
Hướng dẫn thiết lập số dư đầu kỳ và kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn quản lý hóa đơn, thông tin thanh toán, công nợ /nhà cung cấp và các nghiệp vụ liên quan
Hướng dẫn quản lý sổ quỹ và các nghiệp vụ thu/chi
Hướng dẫn quản lý tài sản và phân bổ tài sản

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Ngành Luật

Dịch vụ | Chuyên biệt

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ luật

Hướng dẫn quản lý lịch làm việc & lịch hẹn với khách hàng
Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng
Hướng dẫn cấu hình vụ việc
Hướng dẫn phân công vụ việc và tiến độ vụ việc
Hướng dẫn lên hóa đơn chi phí
Xây dựng KPI
Hướng dẫn dùng báo cáo

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Xây Dựng

Dịch vụ | Chuyên biệt

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ xây dựng

Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, sổ nhật ký kế toán, phương thức thanh toán, các loại thuế
Hướng dẫn thiết lập số dư đầu kỳ và kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn quản lý hóa đơn, thông tin thanh toán, công nợ /nhà cung cấp và các nghiệp vụ liên quan
Hướng dẫn quản lý sổ quỹ và các nghiệp vụ thu/chi
Hướng dẫn quản lý tài sản và phân bổ tài sản

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Nông trại

Dịch vụ | Chuyên biệt

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ nông nghiệp

Hướng dẫn quản lý danh sách nông dân, địa điểm trang trại, danh sách vật nuôi, phương tiện, giai đoạn canh tác/chăn nuôi
Hướng dẫn thiết lập quy trình
Hướng dẫn quản lý bắt đầu mua vụ / xử lý mùa vụ
Hướng dẫn quản lý các công việc cần thực hiện
Hướng dẫn quản lý ghi nhận nhật ký canh tác

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Đào tạo Giáo dục

Dịch vụ | Chuyên biệt

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Hướng dẫn phân hệ giáo dục

Hướng dẫn thiết lập lớp học
Hướng dẫn thiết lập thời gian học
Hướng dẫn thiết lập khóa học / chương trình học / thời gian học
Cách tiếp nhận hồ sơ học viên
Cách đăng ký ghi danh nhập học và đánh giá hồ sơ nhập học
Cách lên thời khóa biểu
Cách chạy việc điểm danh
Cách lên danh sách bài tập và giao bài tập
Cách lên danh sách bài kiểm tra về kế hoạch kiểm tra
Quản lý thông tìn hồ sơ học viên, việc thu tiền học, thông tin phụ huynh học viên

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Bình Phước.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Modern Lotus.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Nắm Vững Các Quy Trình Nghiệp Vụ Và Chức Năng Trên Hệ Thống

 

Nâng Cao Kiến Thức Vận Hành Hệ Thống

 

Tăng Khả Năng Tư Duy Hệ Thống, Dễ Dàng Nắm Bắt Và Triển Khai Phần Mềm Mới


Cam kết đào tạo

  • Chuyên gia giàu kinh nghiệm đào tạo và triển khai

  • Theo đúng lộ trình đã thống nhất

  • Chương trình đạo tạo được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp

  • Dễ dàng vận hành hệ thống sau đào tạo

Kiến thức là

"SIÊU NĂNG LỰC"

dẫn đến thành công

NGẠI GÌ MÀ KHÔNG DÙNG THỬ ?

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.